سکوت رو دوست دارم، چون بهم فرصت فکر کردن میده
بایگانی